Mấy vần tươi sáng

Bìa: Mạnh Quỳnh

Minh họa: Hữu Thanh, Mạnh Quỳnh, Tống Ngọc

Bình Minh xuất bản