Thư mục Ðào Duy Anh
Tạ Trọng Hiệp soạn
(*) chưa đọc, hoặc chưa tìm ra
 
 
 
 
Năm
Tên Sách
Chi-tiết thư-mục-học, hoặc nội-dung
1927-29 *Quan-hải tùng-thư (biên tập):

*Lịch-sử các học-thuyết kinh-tế
*Phụ-nữ vận-động
*Lịch-sử nhân-loại
*Tôn-giáo là gì? Xã-hội là gì? Dân-tộc là gì?

Mười ba tập sách mỏng, phổ-biến học-thuyết duy-vật cách-mạng, phỏng theo sách chữ Hán và chữ Pháp.
Ngoài bốn tập của Ðào Duy Anh, như kể bên trái (ghi theo bài của Phan Ngọc), còn có những biên-tập-viên như Võ Liêm Sơn, Trần Ðình Nam, Phan Ðăng Lưu.
Cuốn này dựa vào sách của Bukkarin.
1946-50 Giáo trình trong kháng chiến:
*Việt-nam lịch sử giáo trình
*Việt-nam sử-cương
*Muốn hiểu sử-học
(Ghi theo bài của Hà Văn Tấn)
Phòng chính-trị Liên Khu IV xuất-bản.
Nha tổng giám đốc Bình-dân học-vụ xuất-bản.
Thái-bình 1950 (?), 38 trang.
1932 Giản-yếu Hán Việt từ-điển Ðề từ: Hãn-mạn-tử (=Phan Bội Châu). Hiệu-đính: Hãn-mạn-tử và Giao-tiều (=Lâm Mậu) (ghi theo Phan Ngọc). Tập I: nhà in Tiếng Dân, Huế, VIII+592 trang. Tập II: nhà in Lê Văn Tân, Hà-nội, 605 trang.
Tái bản gồm làm một: Minh Tân, Paris, 1951.
1936 Pháp Việt từ-điển Nhà in Lê Văn Tân, 1936, 1958 trang.
Tái bản: Minh Tân, 1952.
1938 Việt-nam văn-hóa sử-cương *Quan-hải tùng thư, Huế, 1938.
Tái bản: nhà Bốn Phương (ỡ theo yêu cầu của Ðào Duy Dinh, em ruột tác giả ữ), Sài-gòn, 1951, 342 trang+mục lục
1942 *Nguyễn Du văn-họa phổ (Tập văn-họa kỷ-niệm Nguyễn Du) Hội Quảng-trị, Huế, 56 trang, mười một phụ bản (Tôn Thất Ðào, Nguyễn Ðỗ Cung, Nguyễn Gia Trí, v.v...)
1943 *Khảo-luận về Kim Vân Kiều Quan-hải tùng thư, 244 trang. (Mục trên và mục này ghi theo Thư mục về Nguyễn Du, Sài-gòn, 1965, mục 17 và 331).
1958 Khảo-luận về truyện Thúy Kiều (tái-bản có bổ-sung) Tái bản 1958, nhà xuất bản Văn Hóa, 194 trang (có phụ lục một bài viết năm 1955).
1943 *Khổng-giáo phê-bình và tiểu-luận
1944 *Trung-hoa sử-cương *Có tái bản của nhà Bốn Phương
1955 *Cổ-sử Việt-nam *Tác giả xuất bản
(1956) Cổ-sử Việt-nam Chuyên-san của tập-san Ðại-học sư-phạm, 1956 ("sơ bản có đính chính và bổ-sung"), 190 trang. Có bản dịch Trung-quốc: *Việt-nam cổ-đại-sử (1962).
1955-56 Lịch-sử Việt-nam (hai tập) Nhà xuất bản Văn Hóa. I (1955), *II(1956)
1957 Lịch-sử cổ-đại Việt-nam(bốn tập) Chuyên-san của tập-san Ðại-học sư-phạm=Bản tăng-bổ sách Cổ-sử Việt-nam.
1957 *Vấn-đề hình-thành dân-tộc Việt-nam Nhà xuất bản Xây Dựng (ông Ðào Văn Ngọc, 12 Ðường Thành, dây nói 2213, Hà-nội).
1961-62 Lịch triều hiến chương loại-chí (hiệu đính) Từ tập II đến tập IV (=quyển 13 đến 49), bản dịch, nhà xuất bản Sử Học.
1962-77 Ðại-Nam thực lục (hiệu đính) 38 tập (ngót 10 000 trang), bản dịch, nhà xuất bản Sử Học - nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.
1963 *Thánh-tông di-thảo (hiệu đính) Bản dịch Nguyễn Bích Ngô, nhà xuất bản Văn Hóa. Tập truyện kí, gồm 19 truyện.
1964 Ðất nước Việt-nam qua các đời (Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt-nam) Nhà xuất bản Khoa Học, 236 trang, khổ lớn. Tái bản: nhà Ðông Nam Á, Paris, 1984.
1964 Phủ-biên tạp-lục (hiệu đính) Nhà xuất bản Khoa Học, 385 trang. Tái bản 1977, Lê Quí Ðôn toàn tập, I, 348 trang, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.
1967-68 Ðại Việt sử-ký toàn-thư (hiệu đính) Bìa trong có ghi Ðào Duy Anh "hiệu đính, chú giải, khảo chứng". Bốn tập, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, ngót 1000 trang.
1969 Nguyễn Trãi toàn-tập Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 799 trang. Ðào Duy Anh lãnh hai phần thơ chữ Hán và thơ chữ nôm, trang 229-468, và chú giải, trang 624-798.
Tái bản 1976, in ở trong Nam, nhiều lỗi in tai hại.
1969-71 Ðại Nam nhất-thống-chí (hiệu đính) Bản dịch, 5 tập, hơn 1000 trang, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội.
1970 Binh-thư yếu-lược, phụ hổ-trương khu-cơ (hiệu đính) Bản dịch, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 410 trang. Phần khảo chứng và chú giải cũng do Ðào Duy Anh.
1974 Khóa-hư lục (dịch) Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 263 trang. Gồm hai phần: dịch chữ Hán nguyên tác của vua nhà Trần, và phiên âm bản dịch nôm của sư Phúc Ðiền. Có phần chuyên giải về tư tưởng dòng Thiền (trang 15-30), phụ lục thơ Tuệ-trung thượng-sĩ (trang 187-197).
(?) * Sở-từ (dịch)
1974 Từ-điển truyện Kiều Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 557 trang. Có phụ lục văn bản Kiều do Ðào Duy Anh khảo đính, từ trang 453.
1975 Chữ nôm (nguồn-gốc, cấu-tạo, diễn-biến) Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 223 trang.
1978 Truyện Hoa-tiên Nhà xuất bản Văn Học, 221 trang. Bìa trong ghi rõ: "Ðào Duy Anh khảo đính, chú thích, giới thiệu". Gồm hai Hoa-tiên: bản nhuận chính của Nguyễn Thiện, và bản nguyên tác của Nguyễn Huy Tự.
1979 Truyện Kiều Nhà xuất bản Văn Học, 287 trang. "Ðào Duy Anh đã khảo chứng, hiệu đính, chú giải từ trước Cách mạng Tháng Tám" (Lời nói đầu của nhà xuất bản), kỳ này có bảy người khác "tham gia hiệu đính" (Thế Lữ, Xuân Diệu, v.v. và Tuấn Ðô). Tuấn Ðô hình như là bút danh của Ðoàn Phú Tứ.
Tạ Trọng Hiệp soạn
(Ðoàn Kết, số 403, tháng 6/1968, trang 27)