HOÀNG XUÂN HÃN


Tiểu sử
Bức thư cuối cùng của Hoàng Xuân Hăn
 

Để đọc được chữ Việt và chử Nôm, xin quư bạn nạp các bộ chữ sau đây:

  1. Download các bộ chữ (fonts / polices) sau đây  (bấm con chuộ.t, nút bên phải để download):
  2. Gài tất cả các bộ chử trên vào máy PC
  3. Dùng Word 6 (hay mới hơn) để đọc các bài viết
Xem thêm: Thư viện Cam Tuyền (Kiều tầm nguyên), Nói chuyện với Thụy Khuê, ...:

    - Thư viện Hội Cam Tuyền

    - Nói chuyện với Hoàng Xuân Hăn và Tạ Trọng HiệpVietnam Arts & Culture