Tạ Trọng Hiệp

Tiểu sử Tạ Trọng Hiệp
 

Những bài viết của Tạ Trọng Hiệp:
Tưởng niệm bác Hãn: Bậc thầy Hán Nôm
Ðào Duy Anh (1904-1988)
Góp phần nghiên cứu Lê Quí Ðôn Khảo đính văn bản Vân Ðài Loại Ngữ và các bản dịch (phần I)
Góp phần nghiên cứu Lê Quí Ðôn Khảo đính văn bản Vân Ðài Loại Ngữ và các bản dịch (phần II)
Thư mục Ðào Duy Anh
  Ðọc cuốn Hiệu chú Bích Câu Kỳ Ngộ

Những bài viết về Tạ Trọng Hiệp:

Tưởng niệm giáo sư Tạ Trọng Hiệp (Trương Ðình Hòe)
Tưởng niệm giáo sư Tạ Trọng Hiệp (Giáo sư Ngô Ðức Thọ)
Anh Hiệp (Thụy Khuê)
Tạ Trọng Hiệp và tập Hải Trình Chí Lược của Phan Huy Chú

Vietnam Arts & Culture